ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : คุณลักษณะและบทบาทของสปีซีส์บนพื้นผิวในปฏิกิริยารีดักชันแบบเลือกเกิด ของไนตริกออกไซด์โดยใช้โพรพีนบนตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์บนตัวรองรับ อะลูมินาโดยเทคนิคโปรแกรมอุณหภูมิ
Library Call : น870.75
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ พฤติกรรมของสารบนพื้นผิวที่เกิดขึ้นบนตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์บนตัวรองรับอะลูมินา ในปฏิกิริยารีดักชันแบบเลือกเกิดของไนตริกออกไซด์โดยใฃ้ไฮโดรคาร์บอนได้ถูกศึกษาผ่าน เทคนิคโปรแกรมอุณหภูมิ เมื่อใช้โพรพีนเป็นแบบของสารรีดิวส์ ชุดการทดลองที่มี 3 ขั้นตอนต่อ เนื่องกัน ประกอบด้วย ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา ขั้นตอนทำให้หลุดออกแบบโปรแกรมอุณหภูมิ และ ขั้นตอนการออกซิเดชันแบบโปรแกรมอุณหภูมิ แสดงให้เห็นว่ามีสารบนพื้นผิวอย่างน้อย 5 สปีชีส์ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในขั้นตอนทำให้หลุดออกแบบโปรแกรมอุณหภูมิ และขั้นตอนการออกซิเดชันแบบ โปรแกรมอุณหภูมิ จากการทดสอบรีแอคติวิตี้ของสารบนพื้นผิวบนตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์บนตัว รองรับอะลูมินาและซิลเวอร์บนตัวรองรับซิลิกาแสดงให้เห็นว่ามีเพียงสารบนพื้นผิวเพียง 2 ชนิด คือ สารที่สามารถหลุดออกที่อุณหภูมิต่ำและสารที่ต้องถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนที่อุณหภูมิสูง ที่แสดงบทบาทสำคัญในการสร้างไนโตรเจน ดังนั้นกลไกการเกิดปฏิกิริยาประกอบด้วย 2 กลไกหลัก คือ การสลายตัวและการเกิดรีดักชันของไนตริกออกไซด์ นอกจากนั้นผลที่ได้ยังแสดงให้เห็นว่า สารที่ต้องถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงปรากฏครั้งแรกบนบริเวณเร่งของซิลเวอร์หลังจากนั้นมีการย้ายไปอยู่บนบริเวณเร่งของอะลูมินา และเกิดปฏิกิริยากับแก๊สผสมของไนตริกออกไซด์ กับออกซิเจนเพื่อสร้างสารที่สามารถหลุดออกที่อุณหภูมิต่ำ ดังนั้นเทคนิคโปรแกรมอุณหภูมิไม่ได้ใช้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสารบนพื้นผิวเพียงอย่างเดียวแต่ยังนำมาประยุกต์ในการศึกษาถึงตำแหน่งของสารบนพื้นผิวที่เกิดขึ้น