ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : คุณลักษณะและสมบัติในการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนเซอร์โคเนียที่เตรียมโดยวิธีไกลโคเทอร์มอลในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์
Library Call : ณ149.5
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาคุณลักษณะและสมบัติในการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนเซอร์โคเนียที่เตรียมโดยวิธีไกลโคเทอร์มอลในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยใช้สารละลายไกลคอลที่แตกต่างกัน 2 ชนิด คือ 1,4-บิวเทนไดออล และ 1,5-เพนเทนไดออล และใช้สารละลายเซอร์โคเนียม เอ็น-โพรพอกไซด์ที่มีความเข้มข้นของเซอร์โคเนีย 20.5 และ 29.5% พบว่าเซอร์โคเนียที่เตรียมโดยวิธีไกลโคเทอร์มอล จะมีพื้นที่ผิวสูงและมีผลึกขนาด 3-4 นาโนเมตร ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี ปริมาณการดูดซับไฮโดรเจนและมีความว่องไวเริ่มต้นในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์สูงที่สุด คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ บนตัวรองรับเซอร์โคเนียที่เตรียมจากสารละลาย 1,4-บิวเทนไดออลและสารละลายเซอร์โคเนียม เอ็น-โพรพอกไซด์ ที่มีความเข้มข้นของเซอร์โคเนีย 20.5% ทั้งนี้เนื่องมาจากกลไกการตกผลึกของเซอร์โคเนียในสารละลาย 2 ชนิด ต่างกัน ผลึกเซอร์โคเนียที่เตรียมจากสารละลาย 1,4-บิวเทนไดออล มีแรงกระทำระหว่างโลหะโคบอลต์และตัวรองรับต่ำ เมื่อเทียบกับผลึกเซอร์โคเนียที่เตรียมใน 1,5-เพนเทนไดออล ดังแสดงโดยอุณหภูมิรีดิวซ์ที่ต่ำกว่าในการทำรีดักชันแบบโปรแกรมอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่สภาวะคงที่ต่ำกว่าของตัวเร่งปฏิกิริยาเซอร์โคเนียที่เตรียมใน 1,5-เพนเทนไดออล เมื่อเติมซิลิกาปริมาณเล็กน้อยในขั้นตอนการเตรียมเซอร์โคเนียในสารละลาย 1,4-บิวเทนไดออล อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่สภาวะคงที่มีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบผลของเซอร์โคเนียทางการค้าที่มีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตรและไมโครเมตร กับเซอร์โคเนียที่เตรียมโดยวิธีไกลโคเทอร์มอลในการใช้เป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ พบว่าเซอร์โคเนียทางการค้าที่มีขนาดนาโนเมตร มีความว่องไวในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่าเซอร์โคเนียทางการค้าที่มีขนาดไมโครเมตร อย่างไรก็ตามเซอร์โคเนียที่เตรียมโดยวิธีไกลโคเทอร์มอลมีความว่องไวในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์สูงที่สุด ดังนั้นมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซอร์โคเนียที่เตรียมโดยวิธีไกลโคเทอร์มอลสำหรับใช้เป้นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์โดยเลือกชนิดของไกลคอลและความเข้มข้นของสารละลายเซอร์โคเนียมที่เหมาะสม