ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : จลนพลศาสตร์ของการรีฟอร์มแอลพีจีด้วยไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
Library Call : วพ.2539 / 1609
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการรีฟอร์มแก๊สแอลพีจีด้วยไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/อลูมินากระทำโดยทำการทดลองที่อุณหภูมิ 1023 องศาเคลวิน ภายใต้ความดันบรรยากาศ ในเครื่องปฏิกรณ์ทรงกระบอกแบบเบดบรรจุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.7 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร ภายในบรรจุตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/อลูมินา มีพื้นที่จำเพาะ 230 ตารางเมตรต่อกรัม ความหนาแน่น 1,610 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้แก๊สแอลพีจีที่มีโพรเพน 50.57% บิวเทน 43.63% เพื่อหาสมการอัตราเร็วของปฏิกิริยา ซึ่งนิยามดดยจำนวนโมลของแอลพีจีที่เข้าทำปฏิกิริยาต่อหน่วยน้ำหนักตัวเร่งปฏิกิริยาต่อหน่วยเวลาและการศึกษากฎของอาร์รีเนียส โดยทำการทดลองที่อุณหภูมิ 973 ถึง 1123 องศาเคลวิน เพื่อหาค่าพลังงานกระตุ้นและแฟกเตอร์ความถี่ ซึ่งจากการทดลองพบว่า อัตราเร็ซการเกิดปฏิกิริยาเริ่มต้น (initial rate) ของแก๊สแอลพีจีเป็นอันดับ 1.9 ของแก๊สแอลพีจี และอันดับ 5.7 ของไอน้ำ ดังสมการ -r_LPG=k[LPG]^1.9 [H_2 O]^5.7 k = 0.05 (- 28,052/RT)