ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ดีพอลิเมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนที่ใช้แล้วเป็นไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาสองหน้าที่
Library Call : วพ.2541 / 2905 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปฏิกิริยาการแตกตัวด้วยไฮโดรเจนของโพลิเอทิลีนที่ใช้แล้ว เป็นไฮโดรคาร์บอนเหลว ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ประกอบด้วย 5-10 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักของธาติ โคบอลต์ นิเกิล 2.5-5 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักของดีบุก และ 1-2 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักของฟลูออไรด์ กระจายตัวบนดมเลคิดลาร์ชีฟที่มีขนาดรูพรุนต่างกัน ซึ่งการศึกษาปฏิกิริยาดีพอลิเมอไรเซซันของพอลิเอทิลีนที่ใช้แล้วกระทำโดยการแปรค่าปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาในช่วง20-40 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก อุณหภูมิ 350-390 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันของก๊าซไฮโดรเจนในช่วง 400-600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และเวลาในช่วง 0.5-4 ชั่วโมง พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาและภาวะที่เหมาะสมคือ นิเกิล 10 เปอร์เซนต์ ดีบุก 5 เปอร์เซนต์ ฟลูออไรด์ 2 เปอร์เซนต์ บนโมเลคิวลาร์ชีพชนิด 4A-DG ในปริมาณ 40 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 390 องศาเซลเซียส ความดัน 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ในเวลา 4 ชั่วโมง ได้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหลว 840 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก มีจำนวนคาร์บอนอยู่ในช่วง 8-20 อะตอม และพบว่าขนาดรูพรุนของ โมเลคิวลาร์ชีฟที่ต่างกันไม่มีผลต่อการกระจายตัวของมวลโมเลกุลของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น