ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาอินเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า
Library Call : ส1639
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์นี้แสดงถึงการพัฒนาอินเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติการจ่ายกระแสด้านออกคืนแก่ระบบการไฟฟ้าเป็นคลื่นรูปไซน์ความเพี้ยนต่ำ และมีค่าตัวประกอบกำลังใกล้เคียงหนึ่ง รวมทั้งควบคุมให้เซลล์แสงอาทิตย์จ่ายพลังงาน ณ จุดที่ให้กำลังออกสูงสุด โดยวิธีการควบคุมแรงดันคร่อมเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้อัตราการเปลี่ยนแปลงกำลังออกต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันของเซลล์แสงอาทิตย์ (dPPV/dVPV) เป็นศูนย์ ซึ่งตรงกับจุดกำลังสูงสุดเสมอแม้ว่าสภาวะแวดล้อมจะเปลี่ยนไป ผลการทดลองกับตัวจำลองเซลล์แสงอาทิตย์ยืนยันถึงการเข้าจุดกำลังสูงสุดในสภาวะปริมาณแสงต่างๆ กัน นอกจากนี้วิธีการป้อนกลับเฟสแบบบวกในวงรอบล็อกเฟสจะทำให้เกิดการเลื่อนความถี่จนตรวจพบปรากฏการณ์ไอส์แลนดิง (Islanding) ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการไฟฟ้าหยุดส่งจ่ายพลังงานได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการนำเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้งานแบบเชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า