ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล-รูทิเนียมบนซีเรียมเซอร์โคนิลออกไซด์สำหรับดรายรีฟอร์มมิงของมีเทน
Library Call : วพ.2549 / 4404  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ใช้ไมโครอิมัลชันแบบน้ำในน้ำมันในการเตรียม Ce[subscript 1-x]Zr[subscript x]O[subscript 2] มิกซ์ออกไซด์ ซึ่งใช้เป็นตัวรองรับ ได้ใช้วิธีการฝังตัวในการฝังนิกเกิล 15 เปอร์เซ็นต์บนตัวรองรับ ได้ปรับอัตราส่วนของ CeO[subscript 2] และ ZrO[subscript 2] อย่างเป็นระบบ ได้พิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคทางกายภาพและเคมี ได้แก่ เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ การวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคเอ็กซ์อาร์เอฟ การหาพื้นที่ผิวด้วยบีอีที การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด การวิเคราะห์ด้วยรังสีเอ็กซ์แบบกระจายพลังงาน และการวิเคราะห์เทอร์โมแกรวิเมตริก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า คิวบิค Ce[subscript 0.75]Zr[subscript 0.25]O[subscript 2] ที่มี 15 เปอร์เซ็นต์นิกเกิล ให้แก๊สสังเคราะห์จาก 6.1 เปอร์เซ็นต์ของมีเทนคอนเวอร์ชันที่ 450 องศาเซลเซียส ในทางตรงข้าม เททระโกนอล Ce-ZrO[subscript 2] (Ce[subscript 0.5]Zr[subscript 0.5]O[subscript 2] และ Ce[subscript 0.15]Zr[subscript 0.85]O[subscript 2]) ที่มี 15 เปอร์เซ็นต์นิกเกิลให้มีเทนคอนเวอร์ชันต่ำกว่า และมีความว่องไวระหว่างปฏิกิริยาลดลงเนื่องจากการเกิดคาร์บอน การปรับปริมาณนิกเกิลจาก 5 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า Ce[subscript 0.75]Zr[subscript 0.25]O[subscript 2] ที่มี 15 เปอร์เซ็นต์นิกเกิล แสดงความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาสูงสุด จากนั้นได้ฝังรูทิเนียมปริมาณต่างๆ ลงบน Ce[subscript 0.75]Zr[subscript 0.25]O[subscript 2] ที่มี 15 เปอร์เซ็นต์นิกเกิล ได้วิเคราะห์ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวในดรายรีฟอร์มมิงของมีเทน ผลการทดลองบ่งชี้ว่า 0.7 เปอร์เซ็นต์รูทิเนียมบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลทำให้ได้ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีรีฟอร์มมิงสูงสุดเท่ากับ 6.9 เปอร์เซ็นต์ของมีเทนคอนเวอร์ชัน สามารถสรุปได้ว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา 15%Ni-0.7%Ru/Ce[subscript 0.75]Zr[subscript 0.25]O[subscript 2] แสดงความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาดีที่สุดที่ 450 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 17 ชั่วโมง