ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : บทบาทของไนโตรเจนออกไซด์ต่อการเกิดและการกำจัดสารมัธยนตร์ในปฏิกิริยารีดักชันของไนโตรเจนออกไซด์ด้วยไฮโดรคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์
Library Call : ส2030.5
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ทำการศึกษาบทบาทของไนโตรเจนออกไซด์ในปฏิกิริยารีดักชันของไนโตรเจนออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ด้วยเทคนิคแบบโปรแกรมอุณหภูมิจากผลการทดลองพบว่าโพรพีนทำให้เกิดสรมัธยันตร์บนตัวเร่งปฏิกิริยา HY, HM,H-ZSM-5 และ Cu-ZSM-5 น้อยกว่าโทลูอีน และสารมัธยันตร์ที่เกิดจากโทลูอีนเป็นสารมัธยันตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิสูง ปริมาณสารมัธยันตร์บนต่วเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้เรียงตามลำดับคือ HM> Cu-ZSM-5> HY ~ H-ZSM-5 ซึ่งลักษณะของสารมัธยันตร์ขึ้นอยู่กับชนิดของไฮโดรคาร์บอนและชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา และยังพบว่าเวลาในการทำปฏิกิริยามีผลต่อปริมาณของสารมัธยันตร์ที่เกิดขึ้นบนตัวเร่งปฏิริริยาด้วย อย่างไรก็ตามในปฏิกิริยารีดักชันแบบเลือกเกิดของทั้งโพรพีนและโทลูอีนบนตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-ZSM-5 เกิดสารมัธยันตร์ในปริมาณที่สูงมาก นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อใช้ไนโตรเจนออกไซด์และออกซิเจนเป็นตัวออกซิไดซ์สารมัธยันตร์จะทำให้สารมัธยันตร์ถูกเผาได้ง่ายขึ้น จากการศึกษาการเกิดและการกำจัดสารมัธยันตร์บนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์พบว่า NO2 มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดและการกำจัดสารมัธยันตร์โดย NO2 มีผลทำให้เกิดสารมัธยันตร์มากขึ้น และสามารถกำจัดสารมัธยันตร์บนตัวเร่งปฏิกิริยาได้ที่อุณหภูมิต่ำลง