ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ปฏิกิริยารีฟอร์มมิ่งของมีเทนโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลชนิดที่มีตัวรองรับ
Library Call : 511742
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปฏิกิริยารีฟอร์มมิ่งของมีเทนด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ถูกกระทำบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับ ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีต่อความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งจะทำการศึกษาตัวรองรับสองชนิดคืออะลูมินาที่มีความแตกต่างของเฟสและซีโอไลท์ จากการทำการศึกษาพบว่า 7%Ni/50%?-?-alumina มีค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นสูงกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาตัวอื่นๆ รวมถึงมีค่าความต้านทานการเกิดโค้กที่สูงกว่าด้วย เมื่อเปรียบเทียบตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมินาที่มีเฟสผสมกับตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลท์วายพบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อยู่บนตัวรองรับอะลูมินาเฟสผสมให้ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นสูงกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาบนตัวรองรับซีโอไลท์ อีกทั้งยังมีความเสถียรมากกว่าอีกด้วย นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ทำการเปรียบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซิลิกา-แมกนีเซียมออกไซด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกับตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับอะลูมินาเฟสผสมที่เตรียมขึ้น พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซิลิกา-แมกนีเซียมออกไซด์ให้ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นสูงกว่าตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับอะลูมินาเฟสผสม แม้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซิลิกา-แมกนีเซียมออกไซด์ให้ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นสูงกว่าตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับอะลูมินาเฟสผสม แต่ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซิลิกา-แมกนีเซียมออกไซด์มีความเสถียรน้อยกว่านิกเกิลบนตัวรองรับอะลูมินาเฟสผสม