ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว โดยใช้ซีโอไลต์ MY เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Library Call : PJ.2538 / 1000 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงการนี้เป็นการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะแทรนซิชัน CO(ยกกำลัง2บวก), Fe (ยกกำลัง2บวก) และ Fe(ยกกำลัง3บวก) กับ SALEN ภายในโพรงซีโอไลต์ Y เพื่อนำมาใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกริยาออกซิเดชันของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว โดยมีการศึกษาสภาวะ ที่ใช้ในการทดลอง เช่น ปริมาณแคทไอออนในซีโอไลต์ อุณหภูมิที่ใช้ในปฏิกริยาชนิดของ ตัวทำลาย และชนิดของตัวออกซิแดนท์ ดังรายละเอียดในรายงาน