ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ปฏิกิริยาออกซิเดทีปคัปปลิงของมีเทนเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่บนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลท์ภายใต้สนามไฟฟ้ากระแสสลับ
Library Call : 99.01 V818O 2001 c.2
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ศูนย์บรรณสารสนเทศ วิทยาลัยปิโต
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานศึกษานี้เพื่อศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดทีปคัปปลิงของมีเทนเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลใหญ่บนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลท์และภายใต้สนามไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ จากการศึกษาพบว่า เมื่อทำการเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้า ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงของก๊าซมีเทน, ออกซิเจนและอีเทนเพิ่มสูงขึ้นและประสิทธิภาพ การผลิตก๊าซไฮโดรคาร์บอน(เอทิลีนและอเซททิลีน)สูงขึ้นด้วย ประสิทธิภาพการเปลี่ยนก๊าซมีเทน,ออกซิเจนและอีเทนรวมทั้งประสิทธิภาพการผลิตก๊าซไฮโดรคาร์บอนลดลง เมื่อเพิ่มความถี่หรืออัตราการไหลของก๊าซขาเข้า หรือเพิ่มอัตราส่วนของก๊าซอีเทนในก๊าซขาเข้า มีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงของก๊าซมีเทนและอีเทนลดลง ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตินัมบนพื้นผิวโซเดียมไฮดรอกไซด์ทรีทซีโอไลต์วายให้การเปลี่ยนแปลงของก๊าซมีเทนและอีเทนที่เด่นชัดกว่า ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของก๊าซออกซิเจนสูงสุดเกิดบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตินัมบนพื้นผิวโพแทสเซียมซีโอไลต์แอลและโซเดียมซีโอไลต์เอ็กซ์ ผลการทดลองยังแสดงว่าประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดของสารไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน 2 ตัวประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ เมื่อระบบถูกควบคุมบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตินัมบนพื้นผิวโพแทสเซียมซีโอไลต์แอล ที่แรงดันไฟฟ้า 8,000 โวลต์, ความถี่ 500 เฮิร์ซ และอัตราการไหลของก๊าซขาเข้า 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที และที่อัตราส่วนของก๊าซมีเทน, ต่อออกซิเจนต่ออีเทนเท่ากับ 4:2:1 ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตินัมบนพื้นผิวโพแทสเซียมซีโอไลต์แอลยังช่วยเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของก๊าซออกซิเจนและประสิทธิภาพการเกิดจำเพาะของเอทิลีนให้สูงขึ้น ในขณะที่ปฏิกิริยาแบบไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์หลักคือไฮโดรเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์