ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของไฮโดรคาร์บอนที่มีต่อสมรรถนะของตัวเร่งปฏิกิริยา Cu/Na-MFI สำหรับการกำจัด NOx 
Library Call : วิทยานิพนธ์ 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาปฏิกิริยารีดักชันแบบเลือกเกิดของแก๊สไนตริกออกไซด์ด้วยไฮโดรคาร์บอนในสภาวะที่มีแก๊สออกซิเจนมากเกินพอ บนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์แบบแลกเปลี่ยนไอออนโลหะ (metal ion-exchanged zeolite) และโลหะซิลิเกต (metallosilicate) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า บิวเทนเป็นตัวรีดิวซ์ที่ว่องไวที่สุดสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของแก๊สไนตริกออกไซด์ด้วยไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว ตามด้วย โพรเพน อีเทน และมีเทน การเปรียบเทียบระหว่างไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว แสดงว่าเอทิลีนเป็นตัวรีดิวซ์ที่ว่องไวมากกว่าอีเทน ในขณะที่โพรพีลีนแสดงประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโพรเพน เนื่องจากมีสารประกอบประเภทคาร์บอนเกาะติดอยู่บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การกระจายตัวของขนาดของรูพรุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากโค้กมีโครงสร้างเป็นรูพรุนเหมือนกับตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากนี้ ความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ยังขึ้นอยู่กับสัดส่วนต่อซิลิคอนต่ออลูมินัม และปริมาณของทองแดง โดยที่การเพิ่มปริมาณของทองแดงในตัวเร่งปฏิกิริยาอลูมิโนซิลิเกตไฮโดรเจนฟอร์ม แบบแลกเปลี่ยนไอออนทองแดง และแบบมีทองแดงอยู่ในโครงสร้าง ยังช่วยขยายช่วงอุณหภูมิของการเปลี่ยนแปลงของแก๊ส ไนตริกออกไซด์สูงสุด (temperature window) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีทองแดงทั้งแบบแลกเปลี่ยนไอออน และอยู่ในโครงสร้าง (Cu/Na-Cu?Al-silicate) จะแสดงทั้งความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยาที่สูง และยังเพิ่มช่วงของอุณหภูมิของการเปลี่ยนแปลงของแก๊สไนตริกออกไซด์สูงสุด ความแตกต่างของตัวเร่งปฏิกิริยาได้ถูกศึกษาโดยการวัดการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้โปรแกรมอุณหภูมิ (temperature programmed desorption of CO(subscript 2);CO(subscript 2) TPD) พบว่าเฉพาะตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์แบบแลกเปลี่ยนไอออนทองแดงเท่านั้นที่แสดงผลของการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสดงว่าตำแหน่งของไอออนทองแดงสามารถดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าการสะสมของการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณทองแดงที่แลกเปลี่ยนไอออนไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกัน