ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของตัวออกซิแดนท์อินทรีย์และอนินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารไฮโดรคาร์บอน
Library Call : PJ.2540 / 1261  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เตรียมซีโอไลต์วาย โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลแบบที่ใช้สารล่อผลึก และตกผลึกที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 ชั่วโมง ศึกษาสภาวะต่าง ๆ สำหรับการสังเคราะห์ N,N'-บิส(ซาลิไซลัลดีไฮด์)เอทิลีนไดอิมมีนแมงกานีส (II) ในซีโอไลต์วายสภาวะที่ดีที่สุดสำหรับ การสังเคราะห์ประกอบเชิงซ้อนในซีโอไลต์ คือ สังเคราะห์ในหลอดสูญญากาศปิดปลายที่ 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ท่ามกลางไอโอโดโซเบนซีน เทอร์เชียรีบิวทิลไฮ โดรเปอร์ออกไซด์และแก๊สออกซิเจน พบว่า เทอร์เชียรีบิวทิลไฮโดรเปอร์ออกไซด์เป็น ออกซิแดนท์ที่มีความสามารถสูงสุด สำหรับการออกซิไดซ์ไซโคลเฮกซีนที่เร่งปฏิกิริยา ด้วย N,N'- บิส(ซาลิไซลัลดีไฮด์)เอทิลีนไดอิมมีนแมงกานีส (II) ในซีโอไลต์วาย