ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายที่มีระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โดยพิจารณาร่วมกับชุดตัวเก็บประจุและแท็ปหม้อแปลงด้วยวิธีการทางพันธุกรรม
Library Call : 541868 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : กำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้าเสมือนเป็นส่วนสำคัญที่ระบบไฟฟ้าไม่สามารถขาดได้เพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังส่งผลให้มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นมีปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียมากที่สุด การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียนั้นสามารถทำได้โดยการชดเชยกำลังไฟฟ้าจริงและไฟฟ้ากำลังเสมือนโดยการติดตั้งแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว และติดตัวเก็บประจุ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบแล้ว และสามารถช่วยรักษาระดับแรงดัน โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการการลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายที่มีระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โดยพิจารณาร่วมกับชุดตัวเก็บประจุและแท็ปหม้อแปลงด้วยวิธีการทางพันธุกรรม วิธีการที่นำเสนอได้ทดสอบกับระบบที่ดัดแปลงจากระบบจริงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจ