ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของสารประกอบไนโตรเจนต่อปฏิกิริยารีฟอร์มมิงแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของนอร์มัลเฮกเซน 
Library Call : วิทยานิพนธ์  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์