ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของสารประกอบซัลเฟอร์ต่อปฏิกิริยารีฟอร์มมิงแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของนอร์มัลเฮกเซน
Library Call : ก433
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงผลของสารประกอบซัลเฟอร์ต่อปฏิกิริยารีฟอร์มมิงของนอร์มัลเฮกเซน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม-รีเนียมบนตัวรองรับอลูมินา การทดลองทำในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส, ความดัน 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และอัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนต่อไฮโดรคาร์บอนเท่ากับ 6 สารประกอบซัลเฟอร์ถูกเติมลงในสารตั้งต้น และทำให้สารละลายมีซัลเฟอร์ในปริมาณ 10 ส่วนในล้านส่วน สารที่ใช้เป็นตัวแทนของสารประกอบซัลเฟอร์ คือ คาร์บอนไดซัลไฟด์ เมทธิลไดซัลไฟด์ เมทธิลซัลไฟด์ เอทธิลซัลไฟด์ และไทโอฟีน จากการศึกษาพบว่า การเติมสารประกอบซัลเฟอร์ลงในสารตั้งต้นจะส่งผลกระทบต่อปฏิกิริรีฟอร์มมิงแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของนอร์มัลเฮกเซน โดยจะทำให้นอร์มัลเฮกเซนและเมทธิลไซโคลเพนเทนเกิดปฏิกิริยาได้น้อยลง ทำให้เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ไอโซเมอร์และเบนซีนลดลง ในทางตรงกันข้าม ทำให้เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ไฮโดรแครกกิงและสารประกอบอโรมาติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เพิ่มขึ้น สารประกอบซัลเฟอร์ในการศึกษาครั้งนี้มีความเป็นพิษแบบผันกลับได้ ผลของความเป็นพิษของสารประกอบซัลเฟอร์ต่อปฏิกิริยารีฟอร์มมิงของนอร์มัลเฮกเซน ขึ้นกับลักษณะและชนิดของสารประกอบซัลเฟอร์ดังนี้ 1) เอทธิลซัลไฟด์ (โครงสร้างเป็นเส้นตรง) มีผลมากกว่าไทโอฟีน (โครงสร้างเป็รวง) 2) ไม่พบความแตกต่างที่มีต่อปฏิกิริยารีฟอร์มมิงของนอร์มัลเฮกเซนระหว่าง เมทธิลซัลไฟด์ (ซัลไฟด์ 1 อะตอม) และ เมทธิลไดซัลไฟด์ (ซัลไฟด์ 2 อะตอม) 3) เอทธิลซัลไฟด์ (คาร์บอน 4 อะตอม) มีผลมากกว่า เมทธิลซัลไฟด์ (คาร์บอน 2 อะตอม) 4) คาร์บอนไดซัลไฟด์ (คาร์บอน 1 อะตอม) มีผลมากกว่า เมทธิลไดซัลไฟด์ (คาร์บอน 2 อะตอม)