ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของอะลูมินัมต่อประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยามอร์ดีไนต์สำหรับการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟิน
Library Call : วพ.2545 / 3012  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจนมอร์ดีไนต์ที่มีอัตราส่วนซิลิกอนต่ออะลูมินัมเท่ากับ 11, 39, 73 และ 120 ในการศึกษานี้ ได้เปรียบเทียบวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจนมอร์ดีไนต์ 3 วิธี วิธีที่ทำการแลกเปลี่ยนไอออนแอมโมเนียมสลับกับการเผา 3 รอบ ให้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีปริมาณไฮโดรเจนสูงสุด เพื่อให้ได้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีอัตราส่วนซิลิกอนต่ออะลูมินัมตามต้องการอย่างแม่นยำ จึงได้ศึกษาภาวะสำหรับการกำจัดอะลูมินัมของซีโอไลต์โดยการล้างด้วยกรดอย่างเป็นระบบ พบว่าอัตราส่วนซิลิกอนต่ออะลูมินัมขึ้นกับความเข้มข้นของกรด อุณหภูมิ ระยะเวลาของกระบวนการที่ล้างด้วยกรดเป็นอย่างมาก ตรวจสอบสมบัติเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยการใช้เทคนิค เอ็กซ์อาร์ดีอะลูมินัมเอ็นเอ็มอาร์ แอมโมเนียทีพีดี และเอเอเอส ได้ทดสอบความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยา ในการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟิน ตัวแปรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเวลาในการเกิดปฏิกิริยา อุณหภูมิ (300-500 องศาเซลเซียส) และอัตราส่วนซิลิกอนต่ออะลูมินัมมีผลต่อการเปลี่ยนเมทานอลและความเลือกจำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การใช้เมทานอล 20% ในแก๊สไนโตรเจน ที่ความเร็วสามมิติแก๊ส 2000 ต่อชั่วโมง การเปลี่ยนเมทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยามอร์ดีไนต์ (อัตราส่วนซิลิกอนต่ออะลูมินัมเท่ากับ 120) ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็น 100% และสังเกตว่าการเกิดโค้กมีเพียงเล็กน้อย ขณะที่ปริมาณแก๊สมีเทนค่อนข้างสูง การลดลงของปริมาณอะลูมินัมทำให้ความเลือกจำเพาะต่อโอเลฟินชนิดเบาสูงขึ้นและเกิดการสะสมโค้กบนตัวเร่งปฏิกิริยาน้อยลง สามารถทำให้อายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยานานขึ้น โดยการลดจำนวนตำแหน่งกรด ซึ่งมีผลต่ออัตราการเกิดโค้กเป็นอย่างมาก