ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : รีฟอร์มมิงของก๊าซ มีเทน คาร์บอนไดออกไซดื ไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยา นิกเกิล อลูมินาในฟลูอิไดซ์เบด
Library Call : วพ.2535 / 1177  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาปฏิกิริยารีฟอร์มมิงก๊าซมีเทนด้วยไอน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/อลูมินาในฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ก๊าซมีเทนจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบดรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.7 เซนติเมตร สูง 30.0 เซนติเมตร ภายในบรรจุด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/อลูมินาที่มีพื้นที่จำเพาะ 230 ตารางเมตรต่อกรัม ความหนาแน่น 1,610 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตัวแปรที่ทำการศึกษา ได้แก่ อัตราส่วนสารตั้งต้น อุณหภูมิ อัตราเร็วในการป้อนสารตั้งต้นและปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา จากการศึกษาทดลอง พบว่า การใช้ไอน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกันเป็นสารตั้งต้นทำ ปฏิกิริยากับก๊าซมีเทน จะช่วยปรับอัตราส่วนก๊าซไฮโดรเจนต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในช่วงที่นำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้เป็นอย่างดีที่สภาวะอุณหภูมิ 650ถึง 800 องศาเซลเซียส อัตราส่วนสารตั้งต้นไอน้ำต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อมีเทนตั้งแต่ 1.0:4.0:1.0 ถึง 3.0:4.0:1.0 ในการทดลองครั้งนี้พบว่า อัตราเร็วในการป้อนสารตั้งต้นและปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยามีผลต่อเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของก๊าซมีเทน ในการวิเคราะห์ทางเทอร์โมไดนามิกส์เปรียบเทียบกับผลการทดลองพบว่า แบบจำลองการเกิดปฏิกิริยารีฟอร์มมิงก๊าซมีเทนด้วยไอน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นดังนี้ CH4 + H2O ? CO + 3H2 CH4 + CO2 ? 2CO + 2H2 CO + H2O ? CO2 + H2