ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : รีฟอร์มิงโทลูอีนด้วยไอน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาดูดซับ
Library Call : PJ.2551 / 4439  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงงานวิจัยนี้ศึกษาผลของตัวดูดซับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรีฟอร์มิงโทลูอีนด้วยไอน้ำ ต่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิกิริยาและร้อยละองค์ประกอบของไฮโดรเจน โครงงานวิจัยนี้ได้พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยา ช่วยเพิ่มร้อยละองค์ประกอบของไฮโดรเจนในแก๊สผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเตรียมจากแคลเซียมออกไซด์ที่ผ่านการเติมโลหะนิกเกิลที่ร้อยละ 3, 5 และ 7 โดยน้ำหนักด้วยวิธีการเคลือบผิว ทำการทดลองในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งในภาวะดำเนินการที่อุณหภูมิ 900 และ 600 องศาเซลเซียส อัตราส่วนไอน้ำต่อคาร์บอนเท่ากับ 3 จากผลการทดลองพบว่า ตัวดูดซับแคลเซียมออกไซด์มีประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ร้อยละองค์ประกอบไฮโดรเจนในแก๊สผลิตภัณฑ์สูงขึ้นและเมื่อมีการเติมโลหะนิกเกิลลงบนตัวดูดซับแคลเซียมออกไซด์พบว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนได้โดยให้ร้อยละองค์ประกอบของไฮโดรเจนเพิ่มสูงขึ้น และพบว่าตัวดูดซับแคลเซียมออกไซด์เสริมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนิกเกิลร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ให้ร้อยละองค์ประกอบไฮโดรเจนในแก๊สผลิตภัณฑ์สูงสุดโดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 91.71 โดยโมล และให้ร้อยละองค์ประกอบคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สผลิตภัณฑ์ต่ำสุดโดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 6.59 โดยโมล ผลที่ได้จากโครงงานวิจัยนี้ สามารถเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพจากกระบวนการแกซิฟิเคชันและกระบวนการรีฟอร์มิงได้