ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและโมเลกุลเครื่องหมายของว่านนางคำ Curcuma spp. 
Library Call : PJ.2550 / 4032
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ว่านนางคำ (Curcuma spp.) เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในทางการแพทย์และเภสัชกรรม และมีการกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย นอกจากนี้พืชในสกุล Curcuma หลายชนิดมีการทดสอบแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จึงได้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของว่านนางคำจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก กาญจนบุรี และนครสวรรค์ จังหวัดละ 3 ตัวอย่าง พร้อมทั้งหาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อจำแนกความแตกต่าง โดยสกัดสารจากว่านนางคำด้วยตัวทำละลาย 2 ชนิด คือ เอทานอล 95% และน้ำ ตามลำดับ ได้สารสกัดหยาบรวม 24 ตัวอย่าง เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay พบว่า สารสกัดหยาบที่สกัดด้วยเอทานอล 95% มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยน้ำอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้สารสกัดหยาบที่สกัดด้วยเอทานอล 95% ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่าจังหวัดอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถลดปริมาณอนุมูลอิสระได้ 50 % (EC50) เท่ากับ 346.75 ?g/ml และเมื่อสกัด DNA จากใบอ่อนของว่านนางคำทุกตัวอย่าง นำมาศึกษาหาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใช้ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะในส่วนของ trnK gene พบว่าสามารถแยกตัวอย่างว่านนางคำที่ศึกษาได้ 2 ชนิด คือว่านนางคำที่เก็บจากจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และนครสวรรค์ น่าจะเป็น Curcuma aromatica ส่วนที่เก็บจากจังหวัดกาญจนบุรี น่าจะเป็น Curcuma zedoaria