ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของ Acetylcholinesterase และฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระ
Library Call : PJ.2549 / 3548
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากสารสกัดหยาบ 31 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นสารสกัดที่สกัดด้วยเฮกเซน 11 ตัวอย่าง สกัดด้วย เอทานอล 11 ตัวอย่าง และสกัดด้วยน้ำ 9 ตัวอย่าง จากพืชสมุนไพรไทย 11 ชนิด ได้แก่ กลิ้งกลางดง คำไทย ราชพฤกษ์ จันทน์ขาว ขี้เหล็ก ชุมเห็ดไทย ลำโพง ขลู่ จันทนา มะเดื่อชุมพร และว่านนางคำ นำมาทดสอบฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระด้วยสาร 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH) และฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Acetylcholinesterase บนแผ่น TLC พบว่า สารสกัดหยาบทุกตัวอย่างมีฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสกัดเฮกเซน และเอทานอลของเหง้าว่านนางคำ สารสกัดเฮกเซนของดอกคำไทย สารสกัดเอทานอลและน้ำของใบขี้เหล็ก และสารสกัดด้วยน้ำของเนื้อไม้จันทน์ขาวและเนื้อไม้จันทนา มีฤทธิ์ที่น่าสนใจเนื่องจากมีขนาดของ positive spot ที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากกว่าสารสกัดหยาบจากสมุนไพรชนิดอื่น ส่วนการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Acetylcholinesterase ในการทดลองนี้ไม่สามารถหาผลการทดสอบได้