ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามโดยวิธีหาความสามารถในการกำจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และการป้องกันการแตกหักของพลาสมิดดีเอ็นเอ
Library Call : PJ.2549 / 3879
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : มะขามเป็นพืชที่พบได้ในพื้นที่ทั่วไปของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย สิ่งที่เหลือจากการบริโภคก็คือ เมล็ดมะขาม จากการค้นคว้าตามหลักวิชาการพบว่า เปลือกเมล็ดมะขามมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขาม โดยการนำสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามที่สกัดด้วยเมทานอล มาหาค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (Scavenging effect) โดยวิธี การหาค่าความสามารถในการกำจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Scavenging of Hydrogen Peroxide) โดยใช้สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขาม 5 สายพันธุ์ได้แก่ มะขามพันธุ์เปรี้ยวยักษ์ มะขามหวานพันธุ์สีทองหนัก มะขามหวานพันธุ์สีทองเบา มะขามหวานพันธุ์ศรีชมพู และมะขามหวานพันธุ์ขันตี พบว่ามะขามทั้ง 5 สายพันธุ์มีความสามารถในการกำจัด (Scavenge) สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ได้ดี และความสามารถดังกล่าวขึ้นกับความเข้มข้น พบว่าเมื่อความเข้มข้นยิ่งสูงขึ้นค่าความสามารถในการ Scavenge สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยิ่งเพิ่มขึ้น และยังพบว่าสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามพันธุ์เปรี้ยวยักษ์มีค่า Scavenging effect สูงสุดช่วง 40-800 ?g นอกจากนี้เมื่อนำเอาสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามพันธุ์เปรี้ยวยักษ์ทดสอบหาผลในการป้องกันพลาสมิดดีเอ็นเอจากการถูกทำให้แตกหักที่ถูกเหนี่ยวนำโดยอนุมูอิสระไฮดรอกซิล (DNA nicking assay for non site specific .OH scavenging activity) ที่ได้จาก Fenton reagent พบว่าเมื่อใช้สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามพันธุ์เปรี้ยวยักษ์ความเข้มข้น 1 และ 10 mg/ml ปริมาณของพลาสมิดดีเอ็นเอรูปวง (Supercoiled double strand DNA plasmid) จะถูกทำลายน้อยลงเมื่อเทียบกับเมื่อไม่มีสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามพันธุ์เปรี้ยวยักษ์ จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงว่า สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามพันธุ์เปรี้ยวยักษ์สามารถป้องกัน Supercoiled double strand DNA plasmid มิให้แตกหักออกเป็นรูป Nicked circular (or linear) ได้