ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไฮโดรควิโนนและสารที่เกี่ยวข้อง
Library Call : PJ.2545 / 2272
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : Thirteen hydroquinone derivatives bearing alkyl substituent at position 2 were synthesized utilizing Aldol condensation of 1,4-cyclohexanedione and interested aldehydes in the presence of lithium chloride as a catalyst in pyridine solvent. The synthesized products were then explored for the structure and antioxidant activity relationship using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) test method. It was observed that all hydroquinone derivatives exhibited antioxidant activity. The product derived from 3,4-dihydroxybenzaldehyde displayed the highest antioxidant activity with IC50 value 0.0075 which was found to be significantly better than butylated hydroxyanisole (BHA), standard antioxidant agent. This good antioxidant activity was probably stemmed from the effect of ortho-dihydroxyphenol which stabilized the generated phenoxy radical.