ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ธรณีวิทยาปิโตรเลียมในบริเวณตอนเหนือของแอ่งตะวันตกในอ่าวไทย
Library Call : วพ.2538 / 1521 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : แอ่งตะวันตกเป็นแอ่งที่อยู่ในบริเวณตอนเหนือของอ่าวไทย มีรอยเลื่อนปกติควบคุมการเกิดแอ่งวางตัวอยู่ทางด้านตะวันออกแอ่ง รอยเลื่อนปกติควบคุมการเกิดแอ่งและวางตัวอยู่ทางด้านตะวันออกของแอ่ง รอยเลื่อนปกติเหล่านี้เป็นผลของแรงดึงในบริเวณนี้ การเริ่มต้นการทรุดตัว เป็นผลจากแรงดึงในอ่าวไทย มีความสัมพันธ์กับการชนของแผ่นทวีปอินเดียและยูเรเซียในต้นยุคเทอร์เซียรี ร่วมกับการปะทะสัมพันธ์กับการชนกันของรอยเลื่อนตามแนวระดับ ตั้งแต่สมัยโอลิโกซึน การลำดับชั้นหินมหายุคซีโนโซอิกในบริเวณทางตอนเหนือของแอ่งตะวันตก สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้คือ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม D กลุ่มหิน A ประกอบด้วย หินปูน หินโคลนสีแดง และหินโคลนปนทราย มีชั้นบางๆของหินปุนเนื้อแน่นสลับอยู่ มีอายุในช่วงต้นถึงกลางสมัยไมโอซีน และสภาพแวดล้อมการตกทับถมประกอบด้วยลักษณะปรากฏแม่น้ำกลุ่มC สามารถแบ่งได้เป็น 2 หมวดหิน คือ หมวด C-1 ประกอบด้วยหินโคลลนสีน้ำตาลแดงถึงสีแดง และสลับด้วยหินทราย อายุของกลุ่มหินนี้มีอายุในช่วงปลายสมัยไมโอซึน และสภาพแวดล้อมการตกทับถมจะมีลักษณะปรากฏเป็นแม่น้ำกลุ่ม D ประกอบด้วยชุดของชั้นหินที่สลับกันของชั้นหินทราย หินทรายแป้ง และโคลน มีถ่านหินและไพไรท์อยู่ด้วย พบซากบรรพชีวินของ dacydium SP.ที่เป็นหลักฐานขงอายุกลุ่มหินนี้อยู่ในสมัยไพลโอซึน สภาพแวดล้อมการตกทับถมเป็นแบบใกล้ชายฝั่ง หินต้นกำเนิดที่มีศักยภาพของแอ่งนี้คือหินดินดานที่มีลักษณะปรากฏเป็นแบบทะเลสาบในหมวดหิน A และหินกักเก็บคือหินทรายสมัยไมโอซึนและหินคาร์บอนเนตก่อนยุคเทอร์เซียรี กลุ่มหิน A และกลุ่มหิน B มีประสิทธิภาพดีที่สุดที่จะเป็นหินปิดผนึกสำหรับโครงสร้างการกักเก็บปิโตรเลียม จะเป็นแบบรอยเลื่อนชั้นหิน โค้งรูปประทุน จากการศึกษาโดยใช้วิธีการของโลปาติน แสดงให้เห็นว่าช่วงการกำเนิดของปิโตรเลียมเกิดขึ้นตั้งแต่ 11 ล้านปีที่แล้ว