ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายดำ, ขมิ้นชัน, ไพลดำ, ว่านชักมดลูก และขมิ้นดำ
Library Call : PJ.2552 / 4780
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร 5 ชนิดคือ กระชายดำ ขมิ้นชัน ไพลดำ ว่านชักมดลูก และขมิ้นดำ โดยทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจากสารละลายโปรตีนของสมุนไพร และสารละลายโปรตีนที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ทริปซินและเอนไซม์ไคโมทริปซินเป็นเวลา 1, 3, 5 และ 24 ชั่วโมงด้วย DPPH radical จากนั้นทำการเลือกสารละลายโปรตีนที่ให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด พบว่าสารละลายโปรตีนของกระชายดำที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคโมทริปซินเป็นเวลา 3 ชั่วโมงมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ 80.9% (EC50=12.1 ไมโครกรัม/ไมโครลิตร) จึงนำมาทำการตรวจสอบองค์ประกอบของโปรตีนที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ไคโมทริปซินโดยใช้เทคนิค RP-HPLC ตรวจวัดที่ค่าการดูดกลืนแสงที่ 214 นาโนเมตรได้องค์ประกอบทั้งหมด 6 แฟรคชั่น ซึ่งได้พบว่าแฟรคชั่นที่ให้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุดคือแฟรคชั่นที่ 6 มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ 14.2% คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, โปรตีน, กระชายดำ, ขมิ้นชัน, ไพลดำ, ว่านชักมดลูก, ขมิ้นดำ