ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของขมิ้นชันจากแหล่งต่างๆในประเทศไทย
Library Call : PJ.2547 / 3036
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : นำเหง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) จากจังหวัดพิษณุโลก,ปราจีนบุรี และกาญจนบุรีมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ 3 ชนิด คือ เฮกเซน เอธิลอะซิเตท และเมทานอล ตามลำดับ และนำสิ่งสกัดเฮกเซน เอธิลอะซีเตท และเมทานอล มาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH โดยวิธี bioautographic พบว่าสิ่งสกัดเอธิลอะซิเตทของจังหวัดต่างๆ แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH จึงศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งสกัดดังกล่าวด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟีบนซิลิกาเจล พบสาร 3 ชนิดได้แก่ curcumin (1), demethoxycurcumin(2) และ bisdemethoxycurcumin(3) และนำสารที่แยกได้มาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH พบว่าสาร 3 แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ได้ดีที่สุดโดยมีค่า IC50 38 ส่วนสาร 2 และสาร 1 แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระดับปานกลางโดยมีค่า IC50 50 และ 90 ?M ตามลำดับ