ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากรากของติ้วเกลี้ยง
Library Call : PJ.2548/ 3300
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่อ 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl radical (DPPH) เบื้องต้นจากพืชสมุนไพร พบว่า สิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนและสิ่งสกัดเอทิลอะซิเตตของรากติ้วเกลี้ยงมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อนำสิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนมาแยกโดยคอลัมน์โครมาโทกราฟีและโครมาโททรอน สามารถแยกสารได้ 2 ชนิด คือ 2-geranyl-1,3,7-trihydroxy-4-(3,3-dimethylallyl)-xanthone (P1) และ garcinone B (P2) สามารถพิสูจน์สูตรโครงสร้างของสารโดยวิธีทางสเปกโตรสโคปี นอกจากนี้สาร P1 และ P2 ยังแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่อ DPPH มีค่า IC50 > 5 มิลลิโมลาร์