ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการต้านการสร้างเม็ดสีผิวของสารสกัดจากฝรั่งแบบ in vitro 
Library Call : วพ.2551 / 5532
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) เป็นสารประกอบที่สามารถป้องกันหรือชะลอกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระ (Free Radicals) ในร่างกายได้ อนุมูลอิสระก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคอื่นๆอีกมากมาย สารต้านอนุมูลอิสระที่มีในธรรมชาติ เช่น วิตามินซี วิตามินอี ฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟีนอลนั้น มักจะพบมากในพืช งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระในดอกแค (Sesbania grandiflora) โดยสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากส่วนต่างๆของดอกแค ได้แก่เกสร กลีบดอก และดอกตูมทั้งดอก ด้วยวิธี solvent extraction มีเมธานอลเป็นตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัด พบว่าสารที่สกัดได้จากส่วนดอกตูมมีสารกลุ่มแอลคาลอยด์และสารประกอบฟีนอล ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดที่ได้จากดอกตูมต่อ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) โดยใช้ Trolox เป็น Positive Control มีค่า IC50 น้อยที่สุด และมีค่า Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) เท่ากับ 2.50