ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาเครื่องอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์ 
Library Call : วพ.2523 / 87 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ ได้สร้างเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ 3 แบบ ซึ่งเป็นตู้ไม้อัดทั้ง 3 แบบ และทดลองตากในแสงอาทิตย์ เครื่องอบแห้งแบบที่ 1 ทำเป็นตู้สี่เหลี่ยมโดยมีส่วนรับแสงและส่วนที่ใช้อบอยู่ด้วยกัน ด้านบนของแผ่นรับแสงปิดด้วยกระจกชั้นเดียว ผนังด้านล่างเจาะเป็นของให้อากาศจากภายนอกเข้าเครื่องอบและมีช่องระบายอากาศขึ้นออกที่ผนังด้านบน เครื่องอบวางเอียงประมาณ 15 องศา หันหน้าไปทางทิศใต้ การอบกล้วยในเครื่องอบแห้งแบบที่ 1 ได้ผลว่าการแห้งของกล้วยไม่เร็วกว่าการตากธรรมดานอกเครื่องอบมากนัก ซึ่งเปลี่ยนแปลงให้เป็นเครื่องอบแห้งแบบที่ 2 โดยใช้จากแบบที่1 เป็นส่วนรับแสง และต่อเติมส่วนที่ใช้อบเข้าที่ด้านหลังของส่วนรับแสง ผนังของส่วนที่ใช้อบบุด้วยโฟมเพื่อลดการสูญเสียความร้อน การแห้งของกล้วยในเครื่องอบแห้งแบบที่ 2 ก็ให้ผลไม่ดีกว่าการตากธรรมดานอกเครื่องอบมากนัก จึงได้สร้างเครื่องอบแห้งแบบที่ 3 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้ไก้ผลดีขึ้น โดยทำเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนรับแสงและส่วนที่ใช้อบอยู่ติดต่อกัน ผนังด้านข้างและพื้นล่างของทั้ง 2 ส่วนบุด้วยโฟม ส่วนรับแสงปิดด้วยกระจก 2 ชั้นและทำให้อากาศที่จะเข้าสู่เครื่องอบจะต้องผ่านระหว่างกระจก 2 ชั้นนี้ก่อน แล้วจึงวกไปผ่านแผ่นรับแสง เป็นการอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นชั้นหนึ่งก่อนที่จะถึงแผ่นรับแสง วิธีนี้ทำให้อากาศที่จะไปเข้าส่วนที่ใช้อบสูงขึ้นกว่าที่จะให้ผ่านแผ่นรับแสงอย่างเดียว (ดังเช่นแบบที่ 2) ผลการทดลองอบกล้วยปริมาณต่างๆ กันเทียบกับการตากธรรมดานอกเครื่องอบ ในเครื่องอบแห้งได้เร็วกว่าโดยปริมาณสูงสุดประมาณ 10 กิโลกรัม ต่อตารางเมตรของพื้นที่แผ่นรับแสงซึ่งยังสามารถอบให้แห้งเป็นกล้วยตากได้ในเวลา 2 วันครึ่ง ในการเปรียบเทียบอัตราการแห้งของกล้วยในเครื่องอบแห้งแบบที่ 3 เมื่อมีน้ำหนักกล้วยต่าง ๆ กัน กระทำโดยการชั่งน้ำหนักเพื่อหาอัตราการแห้งของแต่ละวันและพยายามเปรียบเทียบกับการแห้งทางทฤษฎีด้วย