ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกของต้นเฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata Merr. 
Library Call : วพ.2544 / 3197
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการเสาะหาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ สิ่งสกัดจากเปลือกต้นเฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata Merr.) แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง จึงเลือกศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชชนิดนี้ จากการแยกสิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนและเอทิลอะซิเตต สามารถแยกสารใหม่ได้หนึ่งชนิดคือ afzalachin-(4?6, 2?O?7)-afzelechin-(4?8, 2?O?7)-afzelechin พร้อมกับของผสมสามชนิดและสารบริสุทธิ์อีกสองชนิด ได้แก่ของผสมเอสเทอร์โซ่ตรง, ของผสม stigmasterol กับ ?-sitosterol, ของผสม alkyl trans-ferulate ester, p-hydroxybenzoic acid และ afzalachin--(4?8, 2?O?7)-epiafzelechin ซึ่งสารใหม่พิสูจน์ทราบโดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่าของผสม alkyl trans-ferulate ester, afzalachin-(4?8, 2?O?7)-epiafzelechin และ afzalachin-(4?6, 2?O?7)-afzelechin-(4?8, 2?O?7)- afzelechin แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับ DPPH ด้วยค่า IC?? 134.96, 98.86, 83.49 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ afzalachin-(4?8, 2?O?7)-epiafzelechin และ afzalachin-(4?6, 2?O?7)-afzelechin-(4?8, 2?O?7)-afzelechin แสดงฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชันเมื่อทดสอบด้วยวิธี ferric thiocyanate assay นอกจากนั้นยังแสดงฤทธิ์สูงต่อการทดสอบด้วยวิธี superoxide dismutase, xanthine oxidase inhibition โดยเทียบกับ BHA และ allopurinol ตามลำดับ