ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระของเกสรผึ้งของผึ้งพันธุ์ Apis mellifera จากจังหวัดน่าน ประเทศไทย
Library Call : วิทยานิพนธ์
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เกสรผึ้งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของผึ้งซึ่งได้จากการเก็บสะสมของผึ้งงานในสกุลเอพิสและชันโรงในบางสปีชีส์ เกสรผึ้งเป็นของผสมระหว่างเรณูจากพืช น้ำหวาน สิ่งคัดหลั่งจากตัวผึ้ง เกสรผึ้งอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ เช่น น้ำตาล โปรตีน ไขมัน วิตามินและฟลาโวนอยด์ เป็นต้น มีรายงานว่าเกสรผึ้งมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย เช่น ฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์ต้านอาการแพ้ ฤทธิ์ต้านการเกิดเส้นเลือดฝอยไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจหาองค์ประกอบทางเคมี และตรวจวัดฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเกสรผึ้ง ทำการเก็บเกสรผึ้งของผึ้งพันธุ์ A. mellifera จากตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประเทศไทย ในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 ในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่าพืชหลักที่ทำการเพาะปลูกรอบๆ ฟาร์มผึ้งคือข้าวโพด จากนั้นจึงนำเกสรผึ้งมาสกัดด้วยเอทานอลและสกัดแยกสารตามขั้วโดยใช้ตัวทำละลายต่างๆ ได้แก่ เมทานอล ไดคลอโรมีเทน เฮกเซน แล้วนำไปทดสอบฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระโดยวิธีดีพีพีเอช โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ทำการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระและค่าความเข้มข้นที่สัมฤทธิ์ผลที่ 50 เปอร์เซนต์ (อีซี 50) พบว่าสารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนที่ได้มาจากสารสกัดหยาบเอทานอลมีฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระดีสุดซึ่งมีค่าอีซี 50 เท่ากับ 7.47 ? 0.12 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จึงนำไปทำให้บริสุทธิ์ขึ้นโดยใช้ควิกคอลัมน์โครมาโทกราฟี ไซส์เอ็กซ์คลูชันโครมาโทกราฟีและแอดซอร์ปชันโครมาโทกราฟี สังเกตความบริสุทธิ์ของแต่ละลำดับส่วนที่เก็บได้ในแต่ละขั้นตอนโดยทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (ทีแอลซี) และการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารในลำดับส่วนที่ออกฤทธิ์ดีที่สุดโดยใช้นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (เอ็นเอ็มอาร์) ได้สารบริสุทธิ์ สองตัวคือไฮโดรควิโนน ซึ่งมีปริมาณน้อยเป็นสารในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก และเอพิเจนิน ซึ่งมีปริมาณมากเป็นสารในกลุ่มฟลาโวน นอกจากนี้ได้ทำการวัดสมบัติต่างๆ ในเกสรผึ้ง ได้แก่ ปริมาณทั้งหมดของน้ำตาลโมเลกุลคู่ น้ำตาลรีดิวซิง ฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ จึงสามารถสรุปได้ว่าเกสรผึ้งจากจังหวัดน่าน ประเทศไทย ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการ แต่ยังมีฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระที่ดีอีกด้วย