ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดคื่นฉ่ายและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
Library Call : PJ.2548 /3324
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์