ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : องค์ประกอบทางเคมีของใบต้นกาอย่าหวังและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
Library Call : Sepr 19/45 ค3.10
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์