ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการทดสอบแผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
Library Call : ส1549
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ กล่าวถึงการศึกษา วิธีการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของแผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ แบบเอ๊าท์ดอร์ที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศภายในประเทศ เพื่อจะใช้เป็นมาตรฐานสำหรับประเทศไทย ด้วยการใช้แผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่น เรียบที่มีลักษณะเหมือนกันจำนวน 4 แผงต่ออนุกรมกัน การทำงานของของไหลเป็นแบบระบบเปิดโดยใช้น้ำเป็นของไหลถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดเป็นชนิดที่ให้ค่าที่ถูกต้องมาก ซึ่งวิธีการนี้จะใช้ระยะเวลาในการทดสอบน้อยกว่าวิธีทั่วๆ ไปที่ใช้แผงรับแสงอาทิตย์จำนวนหนึ่งแผง ในวันที่มีสภาวะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสตลอดวัน จะได้ผลการทดลองภายในหนึ่งวัน การหาสมการประสิทธิภาพ เวลาคงที่และผลต่างของความดัน ของแผงรับแสงอาทิตยืหาได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการทดลองจะพบว่าสมการประสิทธิภาพแบบโพลีโนเมียลกำลังสองเหมาะสมและให้ค่าที่ถูกต้องมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสมการประสิทธิภาพแบบเอกโพเนนท์และสมการประสิทธิภาพแบบเส้นตรง ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ดีเทอร์มีเนชั่นของทุกสมการประสิทธิภาพมีค่ามากกว่า 0.975