ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : แอกทิวิตีต้านการเจริญของแบคทีเรียโดยน้ำผึ้งจากผึ้งมิ้ม (Apis florea) และน้ำผึ้งจากผึ้งม้าน (A.andreniformis) 
Library Call : PJ.2552 / 5037
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : น้ำผึ้งเป็นของเหลวข้น มีรสหวานซึ่งผึ้งผลิตขึ้นจากน้ำหวานของดอกไม้ น้ำผึ้งมีประโยชน์ในแง่ของการบริโภคและยังมีคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะ เนื่องจากมีความเป็นกรดและมีปริมาณน้ำตาลที่สูง ดังนั้นโครงงานนี้จึงทำการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของน้ำผึ้งจากผึ้งมิ้ม (Apis florea) และผึ้งม้าน (A. andreniformis) ซึ่งเป็นผึ้งพื้นเมืองของไทย และศึกษาความสามารถในการต้านการเจริญของแบคทีเรีย ผลการทดลองพบว่าน้ำผึ้งจาก A. florea และ A. andreniformis มีความเข้มข้นของกรดอะมิโนโพรลีนเท่ากับ 1.8 และ 2.4 ?g/ ?l ตามลำดับ มีความเข้มข้นของโปรตีนทั้งหมดเท่ากับ 20.5 และ 21.5 ?g/ ?l ตามลำดับ ค่า pH ของน้ำผึ้งจาก A. florea และจาก A. andreniformis มีค่าเท่ากับ 4.14 และ 3.87 ตามลำดับ พิจารณารูปแบบของแถบโปรตีนหลังการทำ Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS PAGE) พบโปรตีนหลักขนาด 89 และ 123 kDa ตามลำดับในน้ำผึ้งทั้งสองชนิด เมื่อนำไปวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนโดย Matrix – Assisted Laser Desorption/ Ionisation Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI TOF MS) พบว่าลำดับกรดอะมิโนมีความเหมือนกับโปรตีน Nuclear migration nud C ใน Nasonia vitripennis และโปรตีน MGC82998 ใน Xenopus laevis ตามลำดับ ส่วนแอกทิวิตีต้านการเจริญของแบคทีเรีย พบว่าน้ำผึ้งชนิดเดียวกันที่ความเข้มข้นต่างกัน มีประสิทธิภาพในการต้านการเจริญของแบคทีเรียแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ? 0.05) โดยที่ความเข้มข้น 100% (v/v) มีประสิทธิภาพในการต้านการเจริญของแบคทีเรียมากที่สุด ทั้งนี้น้ำผึ้งทั้ง 2 ชนิดให้ผลในการต้านการเจริญของ Staphylococcus aureus (แบคทีเรียแกรมบวก) ได้มากกว่า Escherichia coli (แบคทีเรียแกรมลบ) เมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นเดียวกัน น้ำผึ้งจาก A. florea และ A. andreniformis มีประสิทธิภาพในการต้านการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ? 0.05) จากข้อมูลข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าน้ำผึ้งทั้ง 2 ชนิด นอกจากมีคุณค่าและประโยชน์ด้านอาหารแล้ว ยังมีคุณค่าในการต้านการเจริญของแบคทีเรียที่เลือกศึกษาอีกด้วย คำสำคัญ: น้ำผึ้ง ผึ้งมิ้ม ผึ้งม้าน แบคทีเรีย โปรตีนหลัก โพรลีน