ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การค้นหาสารต้านเชื้อแบคทีเรียจากจุลสาหร่ายที่อาศัยในแหล่งน้ำเสีย
Library Call : PJ.2553 / 5257
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จุลสาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและทางเคมีสูง อีกทั้งยังเป็นแหล่งของสารเมทาบอไลต์ทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่แปลกใหม่และมีการศึกษากันน้อย สารต้านแบคทีเรียและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาและป้องกันโรคมะเร็งได้ตามลำดับ งานวิจัยนี้คือมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านแบคทีเรียจากจุลสาหร่ายที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเสีย เนื่องจากในแหล่งน้ำนี้มีเชื้อโรคและสารพิษหลายชนิดซึ่งอาจมีจุลสาหร่ายสายพันธุ์ที่ให้สารออกฤทธิ์ดังกล่าว ได้ทำการคัดแยกจุลสาหร่ายจากแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบทั้งหมดจำนวน 122 โคลน จากนั้นได้เลือกมาทดลอง 30 โคลนโดยนำเซลล์มาสกัดโดยใช้น้ำหรือเมทานอลเป็นตัวทำละลาย การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียพบว่าสารสกัดจากที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายยับยั้งการเจริญเติบโตของ Escherichia coli ได้สูงสุด 45.74% ซึ่งเป็น1.98 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับกับแอมพิซิลิน 0.8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งยับยั้งได้ 94.50 % สำหรับสารสกัดหยาบที่มีเมทานอลเป็นตัวทำละลายพบว่า ไม่สามารถยับยั้งเชื้อE. coli และ Staphylococcus aureus ได้ การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวัดเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของ1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil (DPPH) ในหลอดทดลองพบว่าสารสกัดจากจุลสาหร่ายหลายโคลนสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ โดยโคลนที่มีฤทธิ์มากที่สุดให้ค่าการยับยั้ง 49.75% ต่อมิลลิกรัมของสารสกัด ซึ่งมีค่าสูงเป็น 8 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับวิตามินอี ที่มีค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระที่ 6.02% ต่อมิลลิกรัมวิตามินอี จุลสาหร่ายจากแหล่งน้ำเสียที่คัดแยกได้นี้เป็นแหล่งหนึ่งในการค้นหาสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม