ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารจากสารสกัดที่ได้จากต้นมะม่วงหิมพานต์ เจตมูลเพลิงแดง มะหาด
Library Call : Sepr 14/35 ค40
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากผลการทดลองทั้งหมดที่ทำมา ทำให้สามารถสรุปได้ว่า ในมะม่วงหิมพานต์, เจตมูลเพลิงแดง และมะหาด ต่างก็มีสารซึ่งมีคุณสมบัติเป็น antibacterial ซึ่งพบว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพรดังกล่าวสามารถให้ผล ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้แตกต่างกันไป โดยพบว่ามะม่วงหิมพานต์น่าจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อทดสอบอันได้แก่ E.coli, S.typhi และ S.flexneri ได้ดีที่สุด ซึ่งเมื่อทำการศึกษาอย่างละเอียดจะพบว่าสารที่มีฤทธิ์ antibacterial ในพืชสมุนไพรทั้งสามนั้นมักจะอยู่ใน fraction ท้ายๆ ของการสกัดแยกโดยใช้ TLC plate และเมื่อทำการสกัดแยกสารสกัดจากต้นมะม่วงหิมพานต์ (95 EtOH) โดยใช้ Column chromatography จะได้สารใน fraction 1, B และ G ที่มีฤทธิ์ antibacterial ถ้ามีเวลามากเพียงพอจะนำสารใน fraction ทั้งสามมา run column chromatography ต่ออีก 1-2 ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะได้สารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ antibacterial และสามารถนำไปหาสูตรโครงสร้างของสารบริสุทธิ์นั้นๆ ได้ต่อไป หมายเหตุ : ในการศึกษาครั้งนี้ มิได้ทำการแยกสกัดสารสกัดจากต้นมะหาด และเจตมูลเพลิงแดงให้ได้เป็นสารบริสุทธิ์ และไม่ได้ทำการเปรียบเทียบว่าสารบริสุทธิ์ที่ทำการสกัดได้นั้นเป็นสารในกลุ่มใด อันเป็นผลเนื่องมาจากความไม่เอื้ออำนวยของเวลา