ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร
Library Call : Sepr 13/33 ค23
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของสารสกัดสมุนไพรจำนวน 48 ตัวอย่าง ซึ่งคัดเลือกจากตำรายาแผนโบราณและเอกสารอ้างอิงอื่น ต่อเชื้อทดสอบที่ทำให้เกิดโรคในทางเดินอาหาร 3 เชื้อ คือ Escherichia coli Salmonella typhi Shigella flexneri โดยวิธี Disc Diffusion พบว่าเปอร์เซ็นต์ของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Esherichia coli Selmonella typhi และ Shigella flexneri คือ 20.83...