ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสิ่งสกัดด้วยแอลกอฮอล์จากพืชบางชนิดในวงศ์กระถินของไทย
Library Call : 531726  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเอทานอลจากส่วนต่างๆของพืช ได้แก่ ฝัก ใบ และเปลือกของพืช 20 ชนิดในวงศ์ Mimosaceae โดยประเมินความเป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดเอทานอลจำนวน 13 ชนิด แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยทดสอบการตายของไรทะเล และพบว่าสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นของมะขามเทศ มีความเป็นพิษต่อเซลล์สูงสุด โดยมีค่า LC50=3.45 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา โดยวิธี disc diffusion method พบว่า สารสกัดเอทานอลจากใบของก้ามปู และสารสกัดจากเนื้อผลของเนียง มีความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตสูงสุดต่อเชื้อ E. coli and S. Aureus โดยมีค่า zone inhibition=20.67 ? 0.55มิลลิเมตร และ 13.35 ? 0.45 มิลลิเมตร ตามลำดับ ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราโดยวิธี broth microdilution พบว่าสารสกัดจากเปลือกของสะบ้ามอญแสดงค่าต่ำสุดในการต้านเชื้อ S. aureus มีค่า MIC=0.2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และฤทธิ์ต้านเชื้อ B. subtilis มีค่า MIC=0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากใบของระก่ำป่ามีค่า MIC=0.8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดจากใบของต้นไม้แดงมีค่า MIC=0.8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในการยับยั้งเชื้อ E. coli ในขณะที่สารสกัดส่วนมากไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ E. coli. ด้วยวิธี broth microdilution เมื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านเชื้อราของพืชวงศ์ Mimosaceae พบว่ามีส่วนน้อยที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อรา มีเพียงสารสกัดจากใบของต้นก้ามปูและสารสกัดจากใบของจามจุรีสีทองแสดงฤทธิ์ยับยั้งสูงสุดต่อเชื้อ Saccharomyces cerevisiae และ Candida albicans โดยมีค่า MFC=0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ จากการศึกษาคุณสมบัติในการต้านออกซิเดชันในสารสกัดเอทานอลของพืชในวงศ์ Mimosaceae พบว่าสารสกัดจากใบของต้นไม้แดงมีความสามารถสามารถในการจับกับอนุมูลของดีพีพีเอชสูงสุด โดยมีค่า IC50=0.01?0.001 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากใบของต้นข่างมีความสามารถในการจับกับไนตริกออกไซด์สูงสุด โดยมีค่า IC50=2.81?0.15 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากใบของต้นระกำป่ามีความสามารถในการรีดิวซ์สูงสุด โดยมีค่า IC50=12.0?1.00 ?g/ml ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดจากกิ่งของกระถินมีความสามารถในการคีเลทโลหะสูงสุด โดยมีค่า IC50=1.365?0.034 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นอกจากนี้สารสกัดจากเนื้อผลของลูกเหนียงและสารสกัดจากใบของต้นไม้แดงแสดงฤทธิ์สูงสุดในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสอีกด้วย การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดดังกล่าว โดยการวิเคราะห์หาปริมาณของสารฟีโนลิคและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC-PDA และได้นำสารสกัดที่แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพสูงสุดมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC-ESI-MS ซึ่งจากผลการศึกษามีความเป็นไปได้ว่าฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเอทานอลจากพืชวงศ์ Mimosaceae เป็นผลเนื่องมาจาก สารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ และโปรแอนโทรไซยานิดินที่พบตรวจพบในสารสกัดของพืชด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น