ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาวิธีการคัดกรองที่ให้ผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อหาฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากสมุนไพรไทย
Library Call : PJ.2552 / 4713
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจกับปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียก่อโรค ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยติดเชื้อจากโรงพยาบาลเสียชีวิต สมุนไพรเป็นแหล่งหนึ่งของการค้นหายาปฏิชีวนะใหม่ๆ การพัฒนาวิธีการคัดกรองที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อหาฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากสมุนไพรจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในงานวิจัยนี้มุ่งหมายที่จะพัฒนาวิธีการคัดกรองที่ให้ผลสัมฤทธิ์สูง ในการต้านการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากสมุนไพรไทย วิธี Resazurin microtiter plate assay จึงถูกนำมาพัฒนา โดยมีการใช้ยา ciprofloxacin และเชื้อก่อโรคสายพันธุ์มาตรฐาน ในการทดสอบที่มีการเทียบผลกับการใช้วิธีทดสอบมาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) หลังจากได้สภาวะที่เหมาะสมแล้ว จึงทำการคัดกรองสารสกัดสมุนไพร จำนวน 49 ตัวอย่าง กับเชื้อก่อโรคมาตรฐาน ได้แก่ Staphylococcus aureus, Escherichia coli, และ Pseudomonas aeruginosa พบว่ามีสารสกัดสมุนไพร 14 ตัวอย่างที่ให้ผลน่าสนใจ จึงนำมาทดสอบกับเชื้อดื้อยาสายพันธุ์ต่างๆ พบว่า สารสกัดสมุนไพรส่วนใหญ่สามารถต้านการเจริญของเชื้อ S. aureus รวมถึงเชื้อแกรมบวกอื่น คือ Enterococcus faecium ได้ดี โดยเฉพาะอย่างสารสกัดจาก Croton cascarilloides Raeusch. และ Garcinia mangostana Linn. ซึ่งพบว่า มีประสิทธิภาพในการต้านการเจริญที่ดีมาก และพบว่าสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด ดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อ MRSA ที่แยกจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วย แต่ต้องใช้ในปริมาณที่สูงกว่าที่ใช้กับ MRSA สายพันธุ์มาตรฐาน