ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมไจโร
Library Call : ส1265
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมไจโร ซึ่งตัวใบพัดของกังหันลมไจโร เป็นแบบ NACA 0012 โดยสร้างให้มีลำตัวใบพัดเป็นแนวตรง มีความยาวคอร์ด 67.5 เซ็นติเมตร ลำตัวใบยาว 120 เซ็นติเมตร และมีรัศมีการหมุน 92 เซ็นติเมตร กำลังที่ได้จากกังหันลมจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกำลังไฟฟ้าโดยผ่านอัลเทอร์เนเตอร์ เมื่อความเร็วลมสูงขึ้น ล้อรถสามล้อที่ติดกับแกนทางช่วงล่างของระบบกังหันลมไจโรจะหมุนเร็วขึ้น ความเร็วลมเฉลี่ยที่ใช้มี 5 ค่า คือ 6.3, 6.0, 5.2, 4.8, และ 2.8 เมตร/วินาที โดยมาจากแหล่งกำเนิดของกำลังลม ผลการวิจัยพบว่า สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 87.4 วัตต์ มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 43% และประสิทธิภาพของกังหันลมไจโรประมาณ 33% ที่ความเร็วเฉลี่ย 6.3 เมตร/วินาที