ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาและการปรับปรุงการทำงานของเครื่องกลั่นน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันได
Library Call : ว1/วท 00230 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำการวิจัยมีลักษณะเป็นขั้นบันได มีความกว้าง 80 ซม. ยาว 110 ซม. วางเอียง 14 องศา กับแนวราบตัวเครื่องทำด้วยอลูมิเนียมด้าน บนปิดด้วยแผ่นกระจกใส เครื่องกลั่นดังกล่าวได้มีการวิจัยมาก่อนแล้วและพบว่ามีข้อบก พร่องบางประการ เช่น สารที่ใช้ดูดแสงไม่เหมาะสม และมีรอยรั่วตามรอยต่อของเครื่อง ทำให้เครื่องกลั่นเดิมมีประสิทธิภาพต่ำ จึงทำการศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่องกลั่นเดิมให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น พร้อมทั้งคำนวณอัตราการกลั่นโดยใช้ทฤษฏีการถ่ายเทมวลสารของ Reynolds'model ประเมินค่าทางเศรษฐกิจและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำกลั่น ที่ได้หลังจากทำการปรับปรุงเครื่องกลั่นเดิม จึงทำการเก็บข้อมูลซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ ประสิทธิภาพเฉลี่ย 40.64% เพิ่มขึ้นจากเครื่องกลั่นเดิมซึ่งมีประสิทธิภาพ 21.19% ปริมาณน้ำกลั่นเฉลี่ย 2.245 ลิตร/วัน มากกว่าเครื่องกลั่นเดิมซึ่งกลั่นได้ 1.41 ลิตร/วัน จากการคำนวณอัตราการกลั่น โดยใช้ทฤษฏีพบว่ามีค่าแตกต่างจากค่าที่ได้จากการทด ลองประมาณ 43.61% ราคาน้ำกลั่น 0.37 บาท/ลิตร ถูกกว่าของเครื่องเดิมซึ่งมีราคา 0.42 บาท/ลิตร และคุณภาพของน้ำกลั่นที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ WHO ซึ่งเป็น มาตรฐานของน้ำกลั่น