ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ในหลอดทดลองของสารสกัดโพรพอลิส จากชันโรง (Tetragonula pagdeni) 
Library Call : PJ.2555 / 6165
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดโพรพอลิสจากชันโรง (Tetragonula pagdeni) จากจังหวัดจันทบุรี ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อเกิดโรคปริทันต์ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ไม่สามารถเจริญได้ในที่ที่มีออกซิเจนจำนวน 3 ชนิด คือ Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis และ Prevotella intermedia นำมาทดสอบในหลอดทดลองสกัดโพรพอลิสด้วย 80% เอทานอล ได้สารสกัดหยาบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยีลด์ 10.7 เจือจางความเข้มข้นของสารสกัดโพรพอลิส (Serial two-fold dilution) โดยใช้ 1% Dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็นตัวทำละลาย โดยมีชุดควบคุมผลบวกคือ 0.12% Chlorhexidine gluconate และชุดควบคุมผลลบคือ 1% DMSO ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ทั้งสามชนิดในการทดสอบขั้นต้นโดยใช้สารสกัดโพรพอลิสความเข้มข้น 500, 1000 และ 2000 ?g/ml ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลบวกซึ่งเกิดการยับยั้งโดยสังเกตพบบริเวณที่ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย (Inhibition zone) จึงทำการทดสอบต่อโดยเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดโพรพอลิสเป็น 3125, 6250, 12500, 25000 และ 50000 ?g/ml พบว่าไม่เกิดการยับยั้งการเจริญของเชื้อเช่นเดียวกัน อาจมีสาเหตุหลายประการเช่น ชนิดและคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโพรพอลิส โครงสร้างของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่มีผนังเซลล์ด้านนอกและ Multidrug resistance pumps (MRPs) ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมสารชนิดต่างๆ ให้สามารถผ่านเข้าออกเซลล์ได้ สำหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์โดยใช้สารสกัดโพรพอลิสจากชันโรงหรือผึ้งชนิดอื่นๆ มาใช้ในการทดสอบ เพื่อนำไปเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาทางด้านทันตกรรมต่อไป