ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Library Call : วพ.2539 / 1568
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ก่อสิวโดยน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก 2 สายพันธุ์ คือ Staphylococus aures และ Propioniobacterium acnes จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยวี Disc diffusion พบว่าน้ำมันขมิ้นชัน(Tumeric oil), น้ำมันก้นพลู(Clove oil) และน้ำมันใบฝรั่ง(Guava leaf oil) สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 2 สายพันธุ์ ค่าความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) สำหรับ Staphylococus aures และ Propioniobacterium acnes ของน้ำมันขมิ้นชันมีค่าเท่ากับ 23.0 และ 27.9 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ค่า MIC สำหรับ Staphylococus aures และ Propioniobacterium acnes ของน้ำมันขมิ้นชันมีค่าเท่ากับ 23.0 และ 27.9 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ค่า MIC ของน้ำมันกานพลูมีค่าเท่ากับ 113.8 และ 32.3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรตามลำดับ จากการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยโดยใช้เทคนิคแกสโครมาโทรกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี พบว่าน้ำมันขมิ้นชันมีส่วนประกอบหลักคืดอ 6-(P-Toly)-2-Methyl-2-heptenol (36.74%) น้ำมันกานพลูมีส่วนประกอบหลักคือ Caryophyllene (65.86%) และ Eugenol (27.29%) น้ำมันใบฝรั่งมีส่วนประกอบหลักคือ D-limonene (25.87%) และ Caryophyllene (16.21%) อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าส่วนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรทั้งสามชนิดคืออะไร