ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียนในห้องปฏิบัติการ
Library Call : 492209  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทย การใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเพื่อกำจัดเชื้อก่อโรคในช่องปากอาจมีความจำเป็นในคนที่มีความเสียงต่อโรคสูง ดังนั้นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจึงถูกนำมาศึกษาเพื่อเป็นการทดแทนสารเคมีที่ใช้อยู่ ในการศึกานีมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลของการมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียนต่อเชื้อก่อโรคในช่องปาก คือเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์ และเชื้อแอกทิโนบาซิลลัสแอกทิโนไมซิเทมคอมิแทนส์ รวมทั้งความเป้นพิษของสารสกัดต่อเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์และเซลล์ไลน์เคอราทินฮากาต โดยการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดในอาการเหลวและให้สัมผัสกับสารสกัดที่มีความเข้มข้น 50 100 และ 150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 1 5 10 20 30 และ 60 นาที และใช้คลอเฮกซิดีนร้อยละ 0.1 และอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ได้ใส่สารสกัดเป็นตัวควบคุมบวกและลบตามลำดับ เมื่อสัมผัสกันตามเวลาที่กำหนดแล้วนำไปเลี้ยงต่อในอาหารชนิดวุ้นเพื่อตรวจนับจำนวนเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังจากนั้นจึงทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกและเซลล์ไลน์เคอราทินฮากาต โดยให้สัมผัสนานเท่าเวลาหนึ่งที่สารสกัดมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย นำเซลล์ไปเลี้ยงต่อ 24 ชม. และนำไปวัดความเป็นพิษโดยวิธีวิเคราะห์ด้วยสารเอ็มทีที การศึกษาพบว่าภายในเวลา 1 นาที สารสกัดพอลิเซ็กคาไรด์จากเปลือกทุเรียนความเข้มข้น 100 และ 150 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทส์ และมีฟทธิ์ยับยั้งและค่าเชื้อแอกทิโนบาซิลลัสแอกทิโนไมซิเทมคอมิแทนส์ ตามลำดับ และต้องใช้เวลา 60 นาที สำหรับความเข้มขั้นของสารสกัด 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร การทดสอบความเป็นพิษ พบว่าสารสกัดความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่มีพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกและเวลล์ไลน์สรางเคอราทินโดยจำนวนร้อยละของเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ไม่แตกต่างจากเซลล์ที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเวลล์ชนิดดีเอ็มอีเอ็ม แต่ที่ความเข้มข้นของสารสกัด 100 และ 150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รวมทั้งคลอเฮกซิดีนเข้มข้นร้อยละ 0.1 จำนวนร้อยละของเวลล์ แต่สำหรับสารสกัดเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ยังมีจำนวนร้อยละของเวลล์ที่มีชีวิตสูงกว่าที่ทดสอบกับคลอเฮกซิดีนอย่างมีนัยสำคัญ สรุปการศึกานี้แสดงให้เห็นว่า สารสกัดพอลิแวกคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียนมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในช่องปากทั้งสองชนิดได้ความเข้มข้น 100 และ 150 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ใน 1 นาที โดยมีพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกและเซลล์ไลน์สร้างเคอราทินบ้างแต่ไม่มากกว่าคลอเฮกซิดีน และสารสกัดที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียภายใน 60 นาที และไม่มีความเป็นพิษต่อเวลล์ทั้งสองชนิด สารสกัดพอลิเซ็กคาไรด์เจลที่ความเข้มข้นต่ำ (50 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร) ไม่เป็นพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกและเวลล์ไลน์สรางเคอราทิทนฮากาต แต่ต้องใช้เวลานานขึ้นจึงจะมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย