ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคท้องร่วงของพืชสมุนไพรไทย 
Library Call : Sepr 19/44 ค3.6
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคท้องร่วงของสารสกัดพืชสมุนไพร ซึ่งใช้วิธีการสกัดแตกต่างกัน 3 วิธี คือ สกัดด้วยน้ำ,สกัดด้วยเอธานอล และสกัดด้วยน้ำแล้วทำเป็นผงแห้งด้วยการ Lyophilize จากการทดสอบความไวของเชื้อต่อสารสกัดพืชสมุนไพรทั้งหมด 24 ชนิด ด้วยวิธี Agar diffusion พบว่ามีสารสกัดพืชสมุนไพร 10 ชนิดที่ยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus ATCC 6538P .1 ชนิดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia coli ATCC 25922 และมี 1 ชนิดที่ยับยั้งการเจริญของ Salmonella typhimurium ATCC 14028 สารสกัดพืชสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญของ Salmonella typhimurium ATCC 14028 ได้คือ สารสกัดกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) เมื่อนำมาทดสอบกับ Salmonella sp. ที่แยกได้จากผู้ป่วย ปรากฏว่าสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อชนิดนี้ได้ จึงนำมาหาระดับต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) โดยใช้ Broth dilution technique พบว่าสารสกัดด้วยน้ำที่อยู่ในรูปผงแห้งจากกระเจี๊ยบแดงยับยั้งการเจริญของ Salmonella typhimurium ATCC 14028 และ Salmonella sp. ที่แยกจากผู้ป่วย ได้ค่า MIC เท่ากัน คือ 3.125 ?g/ml และนำมาหาระดับต่ำสุดที่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ทั้งหมด (MBC) พบว่าค่า MBC ต่อ Salmonella typhimurium ATCC 14028 และ Salmonella sp. ที่แยกจากผู้ป่วยมีค่าเท่ากัน คือ 6.25 ?g/ml ดังนั้น กระเจี๊ยบแดงจึงเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่น่าจะนำมาพัฒนาเพื่อใช้รักษาโรคท้องร่วงที่เกิดจากการติดเชื้อต่อไป