ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ยาฆ่าเชื้อบัคเตรีและเชื้อราของสมุนไพรบางชนิด
Library Call : วพ22/008
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : พืชชนิดต่างๆของท้องถิ่นโดยทั่วไป มีอีกจำนวนมากที่ยังมิได้นำมาใช้ เป็นยาสมุนไพร และการศึกษาถึงคุณสมบัติ เฉพาะของพืชแต่ละชนิดปรากฏว่ายังไม่เป็นการเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณของพืชที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะแถบร้อนแห่งทวีปเอเชีย เช่นประเทศไทย การใช้น้ำยาสกัดจากพืชขั้นสูงซึ่งเป็นตัวแทนพืช ๘๕ ตระกูล จำนวน ๒๘๙ ชนิด รวมทั้งสิ้น ๓๒๙ ตัวอย่าง เพื่อทดสอบอำนาจการฆ่าเชื้อบัคเตรีในกลุ่มกรัมบวก (Gram positive bacteria) กรัมลบ (Gram negative bacteria) กลุ่มมีสปอร์ (Sporefroming bacilli) และเชื้อราจำพวกแอสเพอยีลลัส(Aspergillus) และ เพนิซีลเลียม (Penicillium) โดยวิธีใช้กระดาษซับน้ำยาสกัดวางบนวุ้นเพาะเชื้อ (filter paper disc method) ผลปรากฏว่าร้อยละ ๖๓,๘ ของพืชที่ใช้ทดลอง ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างพืชโดยทั่วๆไป มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อบัคเตรี ในจำนวนนี้ร้อยละ ๔๕.๙ ออกฤทธิ์ต่อเชื้อตัวแทนบัคเตรีกลุ่มกรัมบวก จำนวนร้อยละ ๒๖.๔ ออกฤทธิ์ต่อเชื้อตัวแทนบัคเตรีกลุ่มกรัมลบ และร้อยละ ๑๔.๖ ของน้ำยาสกัดจากพืชซึ่งนำมาทดลอง มีผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา เชื้อที่ใช้เป็นตัวแทนในกลุ่มกรัมบวกบัคเตรี คือ Staphylococcus aureusRosenbachกรัมลบ คือ Escherichia coli (Migula) Castellani et Chalmers และกลุ่มมีสปอร์ คือ Bacillus subtilis (Ehrrenberg) Cohn ส่วนราที่ใช้เป็นตัวแทนของเชื้อรา ๒ ชนิด คือ Aspergillusniger van Tieghemและ Penicilliumchrysogenum Thom น้ำยาสกัดที่ใช้ ๔ ชนิด ต่อพืชแต่ละตัวอย่าง คือ ไตเอทิลอีเทอร์ อะซิโตน เอทิลอัลกอฮอล์ และน้ำกลั่น