ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ของสารสกัดจากหัวของต้นว่านหอมแดงและสมุนไพรไทยบางชนิด
Library Call : วพ34/0342
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : พืชสมุนไพรไทย 11 ชนิด นำมาสกัดด้วย 95% เอธานอล และทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อ Staphylococus aureus ATCC 25923 , Streptococcus pyogenes A 6/49, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa ATTC 27853 และ Klebsiella pneumonia ATCC 10031 พบว่า สารสกัดส่วนใหญ่ให้ผลดีในการต้านเชื้อแบคทีเรียกรัมบวกและมีเพียงส่วนน้อยที่สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียกรัมลบ นำพืชสมุนไพรที่คัดเลือกมา 7 ตัวอย่างสกัดด้วยสารละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ ดังนี้ ปิโตรเลียม อีเธอร์, คลอโรฟอร์ม และเอธานอล ทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อ พบว่าสารสกัดด้วยปิโตรเลียม อีเธอร์ของหัวต้นว่านหอมแดง (Eleutherinepalmifolia (L.) Merr.)ให้ค่าความเข้มข้นที่ใช้ต่ำสุดในการยับยั้ง การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย การแยกสารบริสุทธิ์จากหัวต้นว่านหอมแดงที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดด้วยปิโตรเลียม อีเธอร์ ใช้เทคนิคโครมาโตกราฟฟิและพิสูจน์ เอกลักษณ์ของสารโดยใช้ข้อมูลทางสเปคโตรสโคปี พบสารใหม่ที่ไม่เคยพบในพืชชนิดใดมาก่อนเป็นผลึกรูปเข็มสีเหลือง มีโครงสร้างเป็นอนุพันธุ์ของ 1,4-naphthoquinone เมื่อทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถต้านการเจริญต่อเชื้อ S. aureusและ S. pyogenesของสารบริสุทธิ์ พบว่า มีค่าเท่ากับ 40 ไมโครกรัม /มิลลิลิตร และ 60 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ขณะที่ ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถต้านการเจริญเชื้อได้ 90% ของสารบริสุทธิ์นี้ต่อเชื้อ S.aureusและ S.pyogenesเท่ากับ 29.2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ 39.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ