ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ต้านสิวของเจลพอลิแซ็กคาไรด์จากเปลือกทุเรียน
Library Call : วพ48/1080
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เจลพอลิแซ็กคาไรด์จากเปลือกทุเรียนในความเข้มข้น 2.5% ได้มีการศึกษาพบว่าฆ่าแบคทีเรียได้ ในการศึกษาครั้งนี้ทำการประเมินผลของปัจจัยต่างๆต่อความหนืดของเจลพอลิแซ็กคาไรด์ พบว่า อิออนที่มีประจุบวกชนิด divalent ทำให้ความหนืดของเจลพอลิแซ็กคาไรด์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวทำละลาย และสารให้ความชุ่มชื้นที่ความเข้มข้นมากกว่า 15% ทำให้ความหนืดของเจลพอลิแซ็กคาไรด์เพิ่มขึ้น แต่สารกันบูดมีผลต่อความหนืดเพียงเล็กน้อย phosphate buffer ทำให้ความหนืดของเจลพอลิแซ็กคาไรด์เพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ citrate buffer ทำให้เจลพอลิแซ็กคาไรด์มีความหนืดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ของน้ำมันพลูต่อแบคทีเรีย10 สายพันธุ์ และยีสต์ 2 สายพันธุ์ โดยวิธี agar diffusion พบว่าน้ำมันพลูที่ความเข้มข้นต่ำสุดที่ 0.08 เปอร์เซ็นต์ให้ inhibition zone เป็นวงใสมีขอบเขตที่คมและชัดเจนบนอาหารวุ้นต่อ Micrococcus luteus ATCC 9341, Bacillus subtilis ATCC 6630, Proteus vulgaris ATCC 13315,Pseudomonas aeruginosa ATCC 9721 และต่อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 ให้ inhibition zone ต่อยีสต์ Candida albicans ATCC 10230 ที่ความเข้มข้น ของน้ำมันพลู 0.16เปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มข้น 0.31 เปอร์เซ็นต์ต่อ Propionibacterium acnes ATCC 6919, Staphylococus aureus ATCC 6538P, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella typhimurium ATCC 14028 และ Klebsiella pneumonia ATCC 10031 ทดสอบการยับยั้งจุลินทรีย์โดยวิธี broth macrodilution พบว่าค่าความเข้มข้นต่ำสุดของน้ำมันพลูที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) มีค่า 0.010 ถึง 0.078 เปอร์เซ็นต์ (v/v) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) มีค่า 0.020 ถึง 0.156 เปอร์เซ็นต์ (v/v) การตั้งสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ต้านสิวของเจลพอลิแซ็กคาไรด์ร่วมกับน้ำมันพลูเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้ง จุลินทรีย์ได้กว่างขึ้น สูตรตำรับที่มีน้ำมันพลูเตรียมได้เป็นเจลที่มีลักษณะใสได้ผลิตภัณฑ์เจลเป็นที่พอใจ เมื่อผ่านการทดสอบความคงตัวโดยวิธี freeze –thaw cycle ครบ 6 รอบ ผลิตภัณฑ์เจลที่ได้มีความคงตัวที่ดี การตรวจสอบแสดงให้เห็นศักยภาพฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ต้านสิวของเจลพอลิแซ็กคาไรด์ ที่มีส่วนผสมของน้ำมันพลูความเข้มข้น 1 หรือ 2 % โดยวิธี agar diffusion และ broth microdilution พบว่าผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้สามารถยับยั้ง S. epidermidis, S. aurreus และ P. acnes ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคผิวหนังและสิว ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของเจลพอลิแซ็กคาไรด์มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียเป้าหมาย