ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาและจำลองแบบเครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์
Library Call : วิทยานิพนธ์
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์นี้ กล่าวถึงการศึกษาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการอบข้าวเปลือก การศึกษากระทำทั้งภาคทฤษฎีและภาคการทดลองโดยการจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ของเครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์และสร้างเครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองและผลจากการจำลองแบบคณิตศาสตร์ของเครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์ การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ ได้จัดสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการคำนวณค่าต่างๆ ที่ได้จากการอบข้าวเปลือก เช่น ความชื้นของข้าว อุณหภูมิของอากาศที่ออกจากแผงรับแสงอาทิตย์ ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดสร้างขึ้นประกอบด้วยโปรแกรมหลัก 1 โปรแกรม และโปรแกรมย่อย 3 โปรแกรมซึ่งจำลองแบบของ Solar Radiation Processor , แผงรับแสงอาทิตย์ และขบวนการอบข้าวเปลือกตามลำดับ เครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยส่วนประกอบใหญ่ๆ 3 ส่วนคือ พัดลมดูดอากาศ แผงรับแสงอาทิตย์ และตู้อบข้าวเปลือก โดยมีที่ พี.วี.ซี. เป็นท่อส่งผ่านอากาศ แผงรับแสงอาทิตย์มีขนาด 1 ตารางเซนติเมตร และตู้อบข้าวเปลือกมีขนนาด 1? 1?0.60 เมตร ผลการทดลอง ได้ทดลองอบข้าวเปลือกจำนวน 50 กิโลกรัม โดยมีอัตราการ ไหลของอากาศที่เข้าอบข้าวเปลือก 273.15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (329.29 กิโลกรัมต่อชั่วโมง) และอุณหภูมิที่เข้าอบข้าวเปลือกประมาณ 31.0 -40.9?ซ อบข้าวเปลือกจากความชื้นเริ่มแรก 21-23% มาตรฐานแห้ง (dry basis) ใช้เวลาในการอบประมาณ 2.75 – 4.25 ชั่วโมง ทำให้ข้าวเปลือกมีความชื้นลดลงเหลือประมาณ 16.3% มาตรฐานแห้ง และมีอัตราการลดความชื้นของข้าวเปลือกเฉลี่ยเท่ากับ 1.64% มาตรฐานแห้งต่อชั่วโมง ผลดารเปรียบเทียบผลการทดลองกับผลการจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ของเครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์พบว่า ค่าการเปรียบเทียบความชื้นของข้าวเปลือก และอัตราการลดความชื้นของข้าวเปลือกที่เวลลาใดๆ มีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย ในขณะที่ค่าการเปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศที่ออกจากแผงรับแสงอาทิตย์ อุณหภูมิของอากาศที่ออกจากตู้อบข้าวเปลือก และประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผงรับแสงอาทิตย์มีค่าใกล้เคียงกัน ผลการเปรียบเทียบในเชิงเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์กับเครื่องอบข้าวเปลือกโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า ค่าใช้จ่ายในการอบข้าวเปลือกโดยใช้เครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์มีราคากิโลกรัมละ 0.1611 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการอบข้าวเปลือกโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกิโลกรัมละ 0.0135 บาท