ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและราของเอนโดไฟท์จากพืชสมุนไพรไทย
Library Call : Sepr 16/43 ค3.11
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ราเอนโดไฟท์เป็นราที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืช โดยพบได้ในเนื้อเยื่อของพืชที่มีชีวิต เช่น พบในเปลือกไม้, ท่อลำเลียงน้ำ และส่วนอื่นๆ ของพืชชั้นสูงหลายชนิด ราเอนโดไฟท์เป็นแหล่งใหม่ของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด เช่น ฤทธิ์ต้านมะเร็ง, ฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน และฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ เป็นต้น การศึกษานี้ได้ทำการแยกราเอนโดไฟท์จากชิ้นส่วนต่างๆ ของพืชได้แก่ เปลือกไม้, แก่นไม้และใบไม้ จากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Euphorbiaceaeและวงศ์ Ceasalpiniaceaeชนิดต่างๆ จำนวน 10 ชนิดโดยทำให้ส่วนพื้นผิวของกิ่งไม้และใบไม้ปราศจากเชื้อด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ซึ่งมีปริมาณคลอรีน 6% สามารถแยกราเอนโดไฟท์ได้ทั้งหมด 35 ไอโซเลต ทำการตรวจกรองหาราเอนโดไฟท์ซึ่งสร้างเมทาบอไลท์ทุตยภูมิที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและราด้วยวิธี dual culture โดยเพาะเลี้ยงราเอนโดไฟท์บนอาหารเพาะเชื้อ 6 ชนิด ได้แก่ Czapek yeast autolysate agar, Malt Czapek agar, Malt extract agar, Potato dextrose agar, Sabouraud’s dextrose agar และ Yeast extract sucrose agar เป็นเวลา 14 วัน พบเชื้อราเอนโดไฟท์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S.aureus 26 ไอโซเลต , E. faecalis 8 ไอโซเลต, B. subtilis 26 ไอโซเลต, E. coli 5 ไอโซเลต, P. aeruginosa 10 ไอโซเลต, C. albicans 14 ไอโซเลต, S. cerevisiae 5 ไอโซเลต และ T.mentagrophytes 21 ไอโซเลต ซึ่งในจำนวนนี้มีราเอนโดไฟท์1 ไอโซเลตที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ทั้ง 8 ชนิดได้ คือราเอนโดไฟท์ที่แยกมาจากเปลือกไม้ของต้นโยมะกา (Bauhinia tomentosa Linn.) นอกจากนี้พบว่าราที่เจริญบนอาหารต่างชนิดกันจะมีลักษณะโคโลนีและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เหมือนกันหรือต่างกัน พบจำนวนราเอนโดไฟท์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหาร Malt Czapek agar,Yeast extract sucrose agar,, Sabouraud’s dextrose agar,Malt extract agar,Potato dextrose agarและCzapek yeast autolysate agar มีจำนวน 16, 12, 10, 11, 12 และ 4 ไอโซเลตตามลำดับ